آخرین تغییرات نسخۀ اندروید وین

6.6

۲۸ شهريور ۹۸

دانلود

6.5

۱۰ شهريور ۹۸

6.4

۲۴ مرداد ۹۸

6.3

۱۰ مرداد ۹۸

6.2

۱۰ تير ۹۸

6.1

۲۸ خرداد ۹۸

6.0

۱۶ خرداد ۹۸